Obsah:

A. Všeobecné obchodné podmienky pre krúžok Tvorivé stavebnice – šk. rok 2017/2018

B. Všeobecné obchodné podmienky pre nákup LEGO ® hračiek

C. Podmienky získavania a využívania TALENTOV

A. Všeobecné obchodné podmienky pre krúžok Tvorivé stavebnice – šk. rok 2017/2018

ďalej „obchodné podmienky“

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi TALENTY 01, s.r.o., Kostolná pri Dunaji 244, 903 01, IČO:50 887 203, 50466691, DIČ: 2120346569, číslo účtu IBAN: SK81 1100 0000 0029 4004 0140, ako poskytovateľa služieb (ďalej len poskytovateľa) arodiča, resp. zákonného zástupcu (ďalej len „objednávateľ“) pri organizácii krúžku Tvorivé stavebnice (ďalej len „krúžok“), ktorého sa dieťa objednávateľa (ďalej len „dieťa“) zúčastní.

2. Dieťaťom je každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je zastúpená rodičom, alebo zákonným zástupcom. Tieto podmienky sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú  pre zúčastnené strany záväzné.

II. Poskytované služby

3. Poskytovateľ služieb organizuje na základných školách krúžok Tvorivé stavebnice, ktorého sa dieťa zúčastňuje  za úhradu v rozsahu jeden krát týždenne v trvaní 60 minút.

4. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom vzniká objednaním produktu Prihláška na Krúžok Tvorivé stavebnice – šk. rok 2017/2018 na webovej stránke www.tvorivestavebnice.sk a jeho potvrdením zo strany poskytovateľa.

5. Objednávateľ prihlasuje dieťa na krúžok na celý školský rok, nie je potrebné ho prihlasovať znova v 2. školskom polroku. Pokiaľ nebude dieťa v 2.polroku krúžok navštevovať, objednávateľ je povinný bezodkladne o tom informovať poskytovateľa Emailom na mail info@tvorivestavebnice.sk.

III. Cena a platobné podmienky

6. Základná cena krúžku je 12 EUR za mesiac. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za krúžok bankovým prevodom s uvedením variabilného symbolu /VS/ a menom dieťaťa vpoznámke na účet Poskytovateľa IBANSK8111000000002940040140 (Tatra banka, a.s.).

7. Objednávateľ je povinný uhradiť platbu za krúžok buď v jednej splátke na celý školský rok, alebo v dvoch splátkach. Dieťa sa môže zúčastniť krúžku až po zaplatení splátky. Doklad o úhrade splátky za krúžok je objednávateľ, resp. dieťa povinný predložiť lektorovi krúžku pred začiatkom prvej hodiny krúžku. V prípade dvoch splátok musí byť druhá splátka uhradená do 15. januára 2018.

8. Pokiaľ objednávateľ, resp. dieťa nepredloží doklad o úhrade za krúžok, nebude vzaté na krúžok. V takom prípade bude dieťa ponechané v ŠKD, pokiaľ do neho dochádza. Pokiaľ nie, bude poslané domov a lektor ani Poskytovateľ za dieťa nepreberá zodpovednosť.

9. V prípade, kedy nebude platba za krúžok uhradená riadne a včas, bude objednávateľ vyzvaný k úhrade dlžnej čiastky prostredníctvom mailu alebo sms správou. Pokiaľ ani potom nebude platba za krúžok uhradená, bude prípad predaný k vymáhaniu advokátskej kancelárii. Náklady spojené s týmto vymáhaním + administratívny poplatok vyčíslený na 5 EUR spojený s upomienkami, bude povinný uhradiť objednávateľ.

Neprítomnosť dieťaťa na krúžku, odpadnutá hodina

10. V prípade absencie dieťaťa na hodine krúžku v I. krúžkovom polroku z dôvodu choroby 4 a viac krát za sebou, poskytovateľ prevedie alikvotnú časť financií za neabsolvované hodiny do nasledujúceho platobného obdobia na základe žiadosti rodiča a lekárskeho potvrdenia, zaslaného mailom na info@tvorivestavebnice.sk. V prípade absencie dieťaťa z dôvodu choroby 4 a viac krát za sebou v II. krúžkovom polroku, bude alikvotná časť financií vrátená na účet rodiča.

11. V prípade absencie dieťaťa na hodine krúžku z iných dôvodov, ako je uvedené v bode 10. tohto článku, neposkytuje poskytovateľ žiadnu finančnú, či inú kompenzáciu.

12. Pokiaľ sa hodina krúžku nekoná z dôvodu absencie lektora, hodina krúžku sa nahradí predĺžením nasledujúcich hodín o 20 minút tak, aby boli odučené všetky lekcie za celý školský rok.

13.Pokiaľ sa hodina krúžku nekoná z dôvodu školských prázdnin, štátneho sviatku, alebo z dôvodov na strane školy, neposkytuje poskytovateľ žiadnu finančnú, či inú kompenzáciu.

Zrušenie krúžku, odstúpenie od zmluvy

14. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy oznámením prostredníctvom E-mailu na adresu info@tvorivestavebnice.sk. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia poskytovateľom.

15. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok realizácie krúžku, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností, ktoré Poskytovateľ nemal možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné realizáciu krúžku zabezpečiť, pričom v takomto prípade je Poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľom zaplatenú cenu za krúžok, resp. jej alikvotnú časť. O týchto  zmenách poskytovateľ operatívne informuje rodičov.

16. Pokiaľ je krúžok zrušený z organizačných dôvodov Poskytovateľa, je objednávateľom vrátená pomerná časť platby za neabsolvované hodiny.

17. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť a neposkytnúť služby zo zmluvy vyplývajúce v prípade nezaplatenia ceny za krúžok v stanovených lehotách. V takom prípade je objednávateľ povinný uhradiť všetky náklady, ktoré poskytovateľovi vznikli.

18. V prípade ak dieťa nenastúpi  na krúžok z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia vôbec, alebo z časti  nemá nárok na vrátenie časti ceny za nečerpané služby.

19. Poskytovateľ môže z dôvodu naplnenia kapacít krúžku od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade poskytovateľ obratom vráti objednávateľovi už zaplatenú cenu za krúžok.

20. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť krúžok v prípade ak nebol prihlásený minimálny počet detí, pričom o tejto skutočnosti je povinný zaslať rodičovi oznámenie najneskôr 3 dni pred nástupom na krúžok. Poskytovateľ bezodkladne  vráti rodičovi už zaplatenú cenu za krúžok.

21. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s objednávateľom a zrušiť bez náhrady účasť dieťaťa na krúžku, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje majetok, alebo zdravie ostatných účastníkov krúžku, alebo lektora, prípadne inštitúcie, kde sa krúžok realizuje alebo závažným spôsobom narušuje priebeh krúžku. Ďalej v prípade nerešpektovania lektora a určených pravidiel, resp. vyvolávania konfliktov s inými deťmi.

Storno podmienky

22. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa do absolvovania prvej hodiny krúžku dieťaťom predstavuje storno poplatok 0 % z ceny krúžku.

23. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa po absolvovaní prvej hodiny krúžku dieťaťom predstavuje storno poplatok 100 % z ceny krúžku za pol roka. V takom prípade nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie poplatku za krúžok za pol roka.

VII. Ochrana osobných údajov

25. Objednávateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, adresa, vek a mobilné telefónne číslo, ktoré poskytol pri registrácii na krúžok organizovaný Poskytovateľom. Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na dobu neurčitú.

26. Objednávateľ súčasne týmto v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlasí s tým, aby mu Poskytovateľ doručoval elektronickú poštu v súvislosti s prezentáciou svojich ďalších aktivít. Objednávateľ berie na vedomie, že tento súhlas je oprávnený kedykoľvek odvolať.

27. Poskytovateľ sa zaväzuje, že tieto osobné údaje bude spracúvať v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

28. Objednávateľ výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Poskytovateľa sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa rodič výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením kópii (rozmnožením) materiálov.

VIII. Záverečné ustanovenia

29. Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nezodpovedá za stratu cenných vecí detí na krúžku ako napríklad značkové oblečenie, šperky, mobilné telefóny, fotoaparáty, MP3 prehrávače, elektronické hry a pod. Poskytovateľ neodporúča dávať deťom cenné veci na krúžok.

30. Objednávateľ prehlasuje, že pred objednaním produktu Prihláška na krúžok Tvorivé stavebnice – šk. rok 2017/2018 si tieto Všeobecné  zmluvné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a súhlasí s nimi. Tieto podmienky účasti platia od 01.08.2017 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na krúžok.

V Kostolnej pri Dunaji, 1.8. 201

 

B. Všeobecné obchodné podmienky pre nákup LEGO ® hračiek

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.tvorivestavebnice.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť TALENTY, s.r.o., Kostolná pri Dunaji 244, 903 01, Kostolná pri Dunaji, IČO: 50 466 691, DIČ: 2120346569, IČ DPH: SK2120346569

Objednávanie a nákup tovaru

Tovar je možné objednať prostredníctvom nášho internetového obchodu, po vyplnení registračného formulára a odoslaní objednávky. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH podľa platnej legislatívy.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru od doručovateľa  – keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy Formulárom na odstúpenie od zmluvy alebo akýmkoľvek iným jednoznačným vyhlásením o odstúpení od zmluvy, ktoré môžete poslať listom zaslaným poštou na adresu:

TALENTY, s.r.o., Kostolná pri Dunaji 244, 903 01  Kostolná pri Dunaji

Formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy môžete poslať aj elektronicky na našu Emailovú adresu: info(@)tvorivestavebnice.sk. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy si pozrite  tu. Prijatie odstúpenia od zmluvy Vám potvrdíme e-mailom.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez zaúčtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu, preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Spôsob dodania a dodacie lehoty

Tovar je zákazníkovi doručený prostredníctvom kuriéra, alebo pošty. Zásielky sú dodané obvykle v priebehu 72 hodín od podania objednávky, ak je všetok požadovaný tovar na sklade.

Objednávateľ uhrádza aj poplatok za doručenie tovaru. Tovar zasielame aj do zahraničia podľa dohodnutej individuálnej ceny za dopravu. V takom prípade zákazníka obratom informujeme o cene prepravy.

V prípade, že objednaný tovar nie je k dispozícii skladom, oznámime Vám e-mailom alebo telefonicky termín dodania a spôsob doručenia.

Tovar je pri preprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru zákazník skontroluje nepoškodenosť obalu i samotného tovaru. V prípade poškodenia spíše s pracovníkom kuriérskej služby alebo pošty Protokol o škode a pokiaľ uzná za vhodné, tovar nepreberie.

Platba za tovar

Platbu je možné zrealizovať online platobnými kartami, bankovým prevodom na základe predfaktúry a na dobierku.

Predávajúci sa zaväzuje

Dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene (tak ako bolo uvedené v čase objednávky), adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote.

Kupujúci sa zaväzuje

Prevziať zakúpený, resp. objednaný tovar. Pri platbe na dobierku sa zákazník zaväzuje uhradiť dohodnutú sumu pri doručení tovaru. V prípade neuhradenia dohodnutej sumy na dobierku berie zákazník na vedomie, že dodávateľ si môže vymáhať náklady spojené s neúspešnou dodávkou.

Predávajúci nenesie zodpovednosť

za prekážky dodania tovaru, ktoré vzniknú zavinením vyššej moci (vojna, štrajk, prírodná katastrofa a pod.).

Záruka

Záruka na dodaný tovar je  max. 2 roky od zakúpenia tovaru, respektíve do uplynutia doby trvanlivosti. Dodávateľ môže odmietnuť reklamáciu, ak je reklamovaná chyba tovaru spôsobená jeho nesprávnym používaním.

Reklamácia tovaru

Právo na reklamáciu tovaru má zákazník v prípade, ak objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou výrobku samotného.

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zachádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom či mechanickým poškodením. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nie je ju ani možné ako takú reklamovať.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku stanovenú občianskym zákonníkom t.j. 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. Ak dôjde k výmene veci alebo jej súčasti, začína plynúť nová záruka v dĺžke 24 mesiacov.

Na žiadosť zákazníka je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, stačí namiesto záručného listu vydať zákazníkovi doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí zákazníkom nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má zákazník právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky zákazníka buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže zákazník požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ zákazník pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa hlavne rozumie, že predávaná vec je pri prevzatí zákazníkom bez vád, ďalej preukazuje akosť a úžitkové vlastnosti požadované zmluvou, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi predvádzanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre používanie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Postup reklamácie

Tovar kúpený v internetovom obchode www.tvorivestavebnice.sk môže zákazník reklamovať na „Reklamačnom liste“, ktorý obsahuje: meno zákazníka, adresu, telefón, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis chyby produktu, prípadne ako chyba produktu vznikla, alebo ako sa chyba prejavuje.

Reklamovaný tovar zákazník zasiela na adresu: TALENTY, s.r.o., Kostolná pri Dunaji 244, 903 01, Kostolná pri Dunaji

Tovar je vhodné zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale. Predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru.

V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu nákladov na uplatnenie reklamácie v nutnej výške k bezpečnému doručeniu (zákazník musí doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá zákazník nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a predávajúci bude zákazníkovi účtovať prepravné náklady tovaru spojené s vrátením reklamovaného tovaru zákazníkovi. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.

Vybavenie reklamácie

O reklamácii sa spravidla rozhodne do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodne inak. Predávajúci vyrozumie zákazníka o výsledku reklamácie emailom. Po uplynutí uvedenej lehoty, má zákazník rovnaké práva, ako keby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci vydá zákazníkovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne písomné zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky www.tvorivestavebnice.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. Váš obchod s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke nášho internetového obchodu.

Zaslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu je podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

C. Podmienky získavania a využívania TALENTOV

Týmito podmienkami sa riadi vernostný program TALENTY spoločnosti TALENTY, s.r.o., so sídlom Kostolná pri Dunaji 244, 903 01  Kostolná pri Dunaji, IČO: 50 466 691, DIČ: 2120346569, IČ DPH: SK2120346569, (ďalej iba „www.tvorivestavebnice.sk“). Podmienky získavania a využívania TALENTOV sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti TALENTY, s.r.o.

 1. Každý Zákazník stránky www.tvorivestavebnice.sk (ďalej iba „Zákazník“) má možnosť, za predom stanovených podmienok zverejnených na stránke www.tvorivestavebnice.sk získať od www.tvorivestavebnice.sk virtuálne body s názvom TALENTY (ďalej iba „TALENTY“) na svoj zákaznícky účet na stránke www.tvorivestavebnice.sk. TALENTY môže následne využiť výlučne k úhrade za nákup tovaru na stránke www.tvorivestavebnice.sk. TALENTY nie je možné využiť k úhrade tovaru a/alebo služieb a/alebo k získaniu zľavy u tretích osôb.
 2. Získané TALENTY je možné sčítať, a získať tak zľavu na nákup tovaru na stránke Tvorivestavebnice.sk vo výške až 50% z pôvodnej ceny v každej objednávke.
 3. Počet získaných TALENTOV a históriu ich pripísania môže každý zákazník vidieť po prihlásení do svojho účtu na stránke www.tvorivestavebnice.sk, (ďalej len „Vernostný účet Tvorivestavebnice.sk“).
 4. Zákazník môže TALENTY získať nasledujúcim spôsobom:
 • ako dobrovoľný darček od www.tvorivestavebnice.sk a to za tu stanovených podmienok, ktoré si www.tvorivestavebnice.sk vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť.
 • Pri nákupe LEGO® hračiek – za vytvorenie účtu na stránke www.tvorivestavebnice.sk 50 (päťdesiat) TALENTOV.
 • Za nákup tovaru na stránke www.tvorivestavebnice.sk a to za každých celých 20 EUR dostáva zákazník 1 TALENT. Www.tvorivestavebnice.sk si vyhradzuje právo uvedený kurz kedykoľvek zmeniť.
 • Za odporučenie stránky www.tvorivestavebnice.sk priateľovi. Ak si priateľ prostredníctvom linku na odporúčanie vytvorí účet na stránke www.tvorivestavebnice.sk a objedná si tovar aspoň za 29,99 Eur, na účet odporúčateľa sa automaticky pripíše 50 (päťdesiat) TALENTOV.
 • Za recenziu tovaru na stránke www.tvorivestavebnice.sk 10 (desať) TALENTOV. Počet recenzií tovaru je obmedzený na jednu recenziu na jedného zákazníka.
 1. Získané TALENTY môže zákazník započítať pri platbe za ďalší nákup výlučne na stránke www.tvorivestavebnice.sk a to v pomere dvadsať (20) TALENTOV za 1,- Euro. Nárok na využitie TALENTOV vzniká až po uhradení všetkých záväzkov voči www.tvorivestavebnice.sk.
 2. TALENTY, ktoré budú Zákazníkovi pripísané na Vernostný účet podľa čl. 4 je možné započítať po dobu jedného roka. Pokiaľ zákazník TALENTY v stanovenej dobe nevyužije, prepadajú tieto TALENTY a vymažú sa z Vernostného účtu bez nároku na akúkoľvek náhradu. Www.tvorivestavebnice.sk nie je povinné posielať žiadne výzvy ani upozornenia na vyčerpanie nazbieraných TALENTOV.
 3. www.tvorivestavebnice.sk sú oprávnené bez predchádzajúceho upozornenia znemožniť účasť vo vernostnom programe TALENTY takým fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa účasťou v programe snažia získať inú výhodu, ktorá je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, alebo v dôsledku ich účasti vo vernostnom programe hrozí alebo už aj vznikla www.tvorivestavebnice.sk škoda (vrátane straty očakávaného zisku).
 4. V prípade zneužívania systému prideľovania TALENTOV a/alebo využívania systému prideľovania TALENTOV v rozpore s dobrými mravmi, si www.tvorivestavebnice.sk vyhradzuje právo na nepriznanie TALENTOV. V prípade, že Zákazník poruší tieto Podmienky a/alebo iné podmienky www.tvorivestavebnice.sk, sú www.tvorivestavebnice.sk oprávnené podľa svojho uváženia zrušiť všetky TALENTY Zákazníka alebo ich časť.
 5. TALENTY nie je možné prevádzať na peniaze či vymeniť za akúkoľvek inú protihodnotu, inak než stanovujú tieto Podmienky. TALENTY nie je možné prevádzať medzi jednotlivými Vernostnými účtami ani ich darovať. TALENTY zanikajú spolu s účtom Zákazníka.
 6. Objednávky vybavované telefonicky a/alebo e-mailom, osobne resp. iným spôsobom sa do vernostného programu TALENTY nezapočítavajú.
 7. Nejasnosti alebo nesprávnosti pri pripisovaní či krátení TALENTOV rieši s konečnou platnosťou výlučne www.tvorivestavebnice.sk na základe žiadosti zákazníka. Rozhodnutie spoločnosti bude zákazník považovať za konečné, na dodatočné reklamácie v totožnej veci www.tvorivestavebnice.sk nebude prihliadať, ak sa sama nerozhodne v odôvodnených prípadoch inak.
 8. Pri stornovaní objednávky alebo jej časti bude z účtu odrátaný aj zodpovedajúci počet už pridelených TALENTOV.
 9. www.tvorivestavebnice.sk si vyhradzuje právo v primeranom časovom predstihu vyhlásiť podmienky ukončenia vernostného programu TALENTY. Termín ukončenia prideľovania TALENTOV a ukončenia platnosti nespotrebovaných TALENTOV bude v takom prípade zverejnený na webovej stránke www.tvorivestavebnice.sk.
 10. Akékoľvek prípadné povinnosti a záväzky voči daňovým alebo iným štátnym inštitúciám vyplývajúce z platnej legislatívy príslušnej krajiny znáša v plnom rozsahu prijímateľ TALENTOV.
 11. Právo účasti zákazníka v programe PREMIUM zaniká:
 • v prípade zániku zákazníka, ktorý je právnickou osobou (bez ohľadu na právne nástupníctvo) dňom zániku (body pripísané z akéhokoľvek dôvodu na účet zákazníka po tomto dni budú odpočítané bez náhrady),
 • v prípade smrti zákazníka, ktorý je fyzickou osobou, dňom smrti (body pripísané z akéhokoľvek dôvodu na účet zákazníka po tomto dni budú odpočítané bez náhrady),
 • na základe písomnej žiadosti zákazníka (pokiaľ je zákazníkom právnická osoba, vyžaduje sa priamo podpis štatutára) a to dňom riadneho doručenia žiadosti.
 • V prípade zrušenia zo strany www.tvorivestavebnice.sk
 1. www.tvorivestavebnice.sk vyhlasuje, že osobné údaje, ktoré jej budú zo strany tretích osôb dobrovoľne poskytnuté, použije len na účely súvisiace realizáciou vernostného programu TALENTY a marketingových akcií a neposkytne ich ďalším osobám. Ochrana osobných údajov je upravená ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, zák. č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. (ďalej len „zákon“)
 2. Zákazník vyhlasuje, že osobné údaje poskytuje dobrovoľne a dáva www.tvorivestavebnice.sk súhlas na ich spracovanie. Osobné údaje, ktoré zákazník poskytne www.tvorivestavebnice.sk prostredníctvom prihlasovacieho formulára musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny je povinný o ich zmene bezodkladne informovať www.tvorivestavebnice.sk.
 3. Osoby, ktoré sa zúčastnia vernostného programu TALENTY vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou vyššie uvedených podmienok.